Naziv aktivnosti: Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk

Naziv aktivnosti:

Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk

 https://www.facebook.com/visokostorilnatrajnostnapridelavajabolk/

 

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom Visokostorilna trajnostna pridelava jabolkse izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

 

Vodilni partner: Univerza v Mariboru

 

Vodja projekta: Prof. dr. Stanislav Tojnko (stanislav.tojnko@um.si

 

Projektni partnerji:

 

Univerza v Ljubljani
https://www.bf.uni-lj.si/sl/organiziranost/agronomija/raziskave/raziskovalni-projekti/144/visokostorilna-trajnostna-pridelava-jabolk 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
https://www.kmetijski-zavod.si/sl-si/razpisi-in-projekti/projekti/nacionalni-projekti/eip-visokostorilna-trajnostna-pridelava-jabolk 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
http://www.kgzs-ms.si/program-razvoja-podezelja/podpora-za-pilotne-projekte-ter-za-razvoj-novih-proizvodov-praks-procesov-in-tehnologij/visokostorilna-trajnostna-pridelava-jabolk/

 

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
http://www.kmetijskizavod-nm.si/page/visokostorilna-trajnostna-pridelava-jabolk

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
https://lj.kgzs.si/aktualni-projekti/prp

 

Kmetijski inštitut Slovenije
https://www.kis.si/Projekti_OSVV/

 

Kmetijsko gozdarska zadruga Sava z.o.o.
https://kgz-sava.si/

 

MIROSAN d.o.o.
https://www.mirosan.si/

 

EVROSAD d.o.o. Krško
https://www.evrosad.si/

 

Mohor Holešek

KARLOVČEK d.o.o.
https://www.kmetija-karlovcek.si/

 

Kmetija Novak

 

Kmetija Juhart

 

Kmetija Šušterič

 

Trajanje projekta: 22.11.2019 – 23.11.2022

 

 

Opis in cilji projekta:

V demonstracijsko poskusnih nasadih bomo združili vse v zadnjih letih preskušane pridelovalne tehnike za doseganje naslednjega ključnega cilja: trajnostna in svetovno konkurenčna pridelava prvovrstnih slovenskih jabolk, pridelanih s sintezo tehnoloških ukrepov za zmanjševanje obremenitev okolja, zmanjševanje pridelovalnih tveganj zaradi podnebnih sprememb, doseganje najvišjih trženjskih standardov in zadovoljevanje pričakovanj najzahtevnejših kupcev.

 

 

Načrtovane aktivnosti projekta:

– Izdelane analize sadovnjakov, vključenih v projekt,
– izdelani načrti za izvedbo predvidenih tehnoloških ukrepov za vsak nasad.
– Zasnovanje poskusov za izboljšanje tehnologij v pridelavi jabolk na 8 kmetijskih gospodarstvih.
Vzpostavitev skladiščenja v dinamični in ULO atmosferi.
 izvajanje tehnologij
     oskrba tal,
     pomotehnični ukrepi,
     regulacija pridelka,
     varstvo rastlin,
     spravilo pridelka in
     skladiščenje pridelka.
 spremljanje, nadziranje in po strokovni presoji korigiranje nove tehnologije glede na specifične okoliščine na kmetijskem gospodarstvu.
 vrednotenje rezultatov izboljšanih tehnologij na vsakem kmetijskem gospodarstvu ter objava le-teh na spletni strani vodilnega partnerja.
– na osmih kmetijskih gospodarstvih preizkušeni tehnološki ukrepi
– izvedeni strokovni ogledi za širjenje izkušenj o zvišanju produktivnosti pridelave jabolk in varovanja okolja
-izdelana analiza izvedljivosti prenosa
projektnih rešitev za povečanje
produktivnosti kmetijske pridelave in ohranjanja okolja
-izvedba predavanj in tehnoloških krožkov s predstavitvijo pridobljenega znanja v
okviru praktičnega preizkusa za
kmetijska gospodarstva, ki niso člani
partnerstva
– izvedba predavanja in delavnice s
predstavitvijo pridobljenega znanja v
okviru praktičnega preizkusa, za ostale
strokovnjake s področja kmetijstva
-izkušnje in znanje o uporabi novega modela pridelave predstavljeno na konferenci oz.
simpoziju za širjenje rezultatov projekta
-izdelana pisna in multimedijska tehnološka navodila za novi model pridelave jabolk.

 

 

Pričakovani rezultati projekta:

– Izbira ustreznih sadovnjakov in strojev za izvedbo novih tehnologij.
– Usposabljanje vseh članov partnerstva za uspešno izvajanje novih tehnologij.
– Začetek izvajanje novih tehnoloških ukrepov in vrednotenje prvih rezultatov količine in kakovosti pridelka.
– Rezultati bodo vodilo za izdelavo načrta izvedbe ukrepov za naslednje leto 2021.
– Izvedba tehnoloških krožkov za širjenje znanja v okviru praktičnega preizkusa.
– Rezultati iz osmih kmetijskih gospodarstev bodo vodilo za korekcijo v prvem letu načrtovane tehnologije.
– Izvedba tehnoloških krožkov za širjenje znanja v okviru praktičnega preizkusa
– Uspešno izvedeni novi tehnološki ukrepi na večini kmetijskih gospodarstev bodo osnova za promocijo – širjenje med ostale Slovenske sadjarje in širšo javnost.
– Analiza in definiranje rezultatov bodo osnova za izdelavo tehnoloških navodil.

OBVESTILA IN NOVICE

IŠČEMO NOVE SODELAVCE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Scroll to Top